Právní servis

Ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří zajišťujeme pro společenstva vlastníků, bytová družstva a ostatní vlastníky jednotlivých bytů či obytných domů komplexní právní servis včetně založení všech druhů právnických osob - společenství vlastníků apod., sepsání veškerých potřebných dokumentů, zajištění zápisu do obchodního rejstříku a následné průběžné právní poradenství ve všech oblastech správy nemovitostí.

 • zpracování prohlášení vlastníka budovy nebo jeho změny
 • přípravy smluv o převodu jednotek do vlastnictví členů
 • zpracování stanov SVJ / BD nebo jejich změny včetně vypořádání připomínek vlastníků jednotek / členů družstva
 • zpracování domovního řádu a provozního řádu nemovitosti
 • svolávání, organizaci a vedení schůzí shromáždění vlastníků jednotek a členských schůzí včetně technické podpory a hlasovacího protokolu
 • právní pomoc při uzavírání nájemních, podnájemních a kupních smluv (byty, nebytové prostory, objekty, pozemky a reklamní plochy)
 • řešení nedoplatků předepsaných úhrad na užívání bytových či nebytových jednotek nebo společných částí domu
 • dohled nad plněním nájemních smluv (platby nájemného, poškozování majetku, protiprávní obsazení nemovitosti, porušování občanského soužití, apod.)
 • vypovídání nájemních smluv nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona (návrhy soudu na přivolení k výpovědi nájmu bytu, výpovědi nájmu bytu, nebytového prostoru či objektu, apod.)
 • spolupráce při uplatňování právní nároků objednatele u dodavatelů za vady plnění zjištěné v záruční době
 • právní konzultace obecně závazných předpisů s vlastnictvím a užíváním nemovitosti spojených
 • uzavírání smluv o dílo a dodávkách služeb (na pravidelnou údržbu a větší opravy a rekonstrukce)
 • zastupování zájmů klienta týkajících se spravovaného majetku u soudu na základě plné moci
 • smluvní spolupráce při prodeji a pronájmu domů, bytů, nebytových prostor, pozemků
 • návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů nebo stavebně -technických změnách
 • soudní vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení
 • vyřizování stížností, oznámení, podnětů
Právní servis

 

Kontaktní formulář