Ekonomicko - správní činnost

V rámci tohoto úseku poskytujeme našim klientům komplexní servis v oblasti ekonomiky a provozu. Respektujeme dodržování finanční a rozpočtové kázně a všech závazných limitů. Rozpracováváme předpisy a zákony v ekonomické oblasti, v rámci dodržování zákona a požadavků klientů.

Základní rozsah služeb:

 • předpis a kontrola plateb nájemného (fond údržby, fond oprav, splátka anuity) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor
 • vedení evidence nájemníků a podnájemníků bytových prostor, nebytových prostor a objektů
 • změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti se změnami vyplývajícími s užíváním jednotek
 • změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti se změnami prováděcích předpisů
 • vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství (vedení přehledu neplatičů, upomínky, platební rozkazy)
 • provádění vyúčtování tepla, vody, TUV, osvětlení, výtahů, odvozu odpadu, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena)
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti
 • ekonomický management (analýza minulých období a prognóza o předpokládaných příjmech / výdajích a výnosech / nákladech v následujícím období, řízení cash-flow, optimalizace nákladů a výnosů)
Ekonomicko - správní činnost

Kontaktní formulář