Povinné zveřejňování účetní závěrky SVJ

Protože rejstřík společenství je součástí veřejného rejstříku, má od roku 2016 každé společenství vlastníků povinnost zveřejňovat účetní závěrku!

Situaci ještě ovlivňují přechodná ustanovení novelizovaného zákona o účetnictví.

Lhůta ke zveřejnění účetní závěrky činí 30 dnů ode dne jejího schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky, a to bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Uvedená lhůta se použije na účetní období od roku 2016 a dále. Účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, jsou SVJ povinna zveřejnit ve sbírce listin do 31.3.2016. Za účetní období, které započalo v roce 2015 je pak zveřejňovací povinnost stanovena nejpozději do 30.11.2017.

Malé a mikro účetní jednotky, mezi které bude budou SVJ zpravidla patřit, přitom nemají povinnost zveřejňovat výkaz zisků a ztrát.

Závěrem lze tedy shrnout povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrky za účetní období roku 2014 do 31.3.2016, za účetní období roku 2015 do 30.11.2017 a za účetní období roku 2016 a následujících do 30 dnů od jejich schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly shromážděním schváleny.

Kontaktní formulář