GDPR

Ochrana osobních údajů pro nás byla a je prioritou. Proto podnikáme všechna dostupná opatření, aby osobní údaje nám svěřené byly v naprostém bezpečí a v souladu s legislativou.
Správcem Vašich osobních údajů je ACRA INVEST s r.o., Staropramenná 3228/17b, 150 00 Praha 5, IČ : 27611957, která poskytuje svým klientům služby  v oblasti správy nemovitostí, realitní činnosti a vedení pracovně právní  agendy (dále jen „správce“).
Správce vystupuje jako zpracovatel osobních údajů zejména při  poskytování služeb:
  • správa nemovitostí
  • realitní činnost
  • mzdy a personalistika
Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb při správě majetku SVJ a Bytových družstev. Dále pak je účelem zpracování osobních údajů umožnění vzájemné komunikace mezi Správcem a SVJ a jeho členy, nebo mezi Správcem a Bytovým družstvem a jeho členy, případně i s pověřenými kontaktními osobami. Zpracováním se rozumí uchovávání a používání osobních údajů konkrétně k:
  • možnosti kontaktovat dotčené osoby v případě potřeby;
  • možnosti sdělovat informace prostřednictvím e-mailu nebo na webových stránkách;
  • nutnosti poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, s nimiž má Správce uzavřeny vhodné a nařízení odpovídající smlouvy (např. účetní a dodavatelské);
  • povinnosti zpracovávat Vaše osobní údaje (stanovy, zákony);
  • povinnosti poskytovat Vaše osobní údaje státním orgánům či regulátorům.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud  není tato povinnost uložena zvláštním právním předpisem.
Komunikace a zpracování probíhá v elektronické i tištěné podobě.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c)  obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu, ke kterým není nutný Váš souhlas po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu
Právo na výmaz
Právo odvolat souhlas
Právo vznést námitku
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost údajů
Zmíněná práva lze uplatnit prostřednictvím písemné žádosti na adresu :
ACRA INVEST s r.o.
Staropramenná 3228/17b
150 00 Praha 5

Kontaktní formulář