DPH u nemovitých věcí od 1.1.2016

Počínaje 1. 1. 2016 budou plátci daně z přidané hodnoty povinni podávat kromě přiznání k DPH také tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, avšak v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti bude kontrolní hlášení nahrazovat původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Tento výpis z evidence bude k 1.1.2016 současně se zavedením kontrolního hlášení zrušen.
Důvodem zavedení kontrolního hlášení je pomoci finanční správě odhalit daňové úniky a podvody.
V kontrolním hlášení budou uváděny údaje z vystavených i přijatých daňových dokladů, a to i ze zjednodušených a případně dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Jsou to údaje, které jsou plátci DPH povinni již v současné době dle zákona evidovat - základ daně, výše DPH - což jsou položky evidované běžně v záznamní povinnosti, která slouží jako podklad pro sestavení přiznání k DPH. Dalšími údaji v kontrolním hlášení bude i DIČ dodavatele či odběratele či datum zdanitelného plnění, a to jednotlivě pro každé zdanitelné plnění zvlášť.
Povinnost podat kontrolní hlášení se vztahuje na všechny plátce DPH, kteří ve sledovaném období:
uskuteční nebo přijmou zdanitelné plnění v tuzemsku
přijmou nebo poskytnou úplatu za toto plnění přede dnem uskutečnění tohoto plnění
obchodují ve zvláštním režimu pro investiční zlato a týká se následujících případů:
o přijetí zprostředkovatelské služby, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 zákona o DPH;
o uskutečnění dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) zákona o DPH
o investiční zlato vyrobené nebo zlato přeměněné na investiční zlato dle § 92 odst. 7 zákona o DPH).
Obecně lze říci, že do kontrolního hlášení se promítnou všechny transakce, které dáváme souhrnně do přiznání k DPH, ale pouze ty, které mají zdanitelné plnění v Česku. Osvobozená plnění se neuvádí.
Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Ta bude zveřejněna v přiměřené lhůtě na Daňovém portále Finanční správy. Termín podání tohoto hlášení je shodný se lhůtou pro podání přiznání k DPH.

Zdroj: www.notia.cz

Kontaktní formulář